La hipnosi

La hipnosi clínica consisteix a la utilització d’un estat hipnòtic o trance per a resoldre problemes de naturalesa diversa com ara insomni, dolor, tabaquisme, la preparació a la cirugia. En el marc cognitivista, s’utilitza com a complement que potencia l’efecte de curació de les intervencions que es duen a terme, i que s’aplica per resoldre  […]